Наредбата по подмярка 6.3 вече е обнародвана в Държавен вестник

Днес 17.06.2016г. е публикувана в Държавен вестник  Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. От 04.07 се очаква да има прием по мярката.

Финансова помощ: 15 000 евро, изплащана на два транша:

 • Първо плащане –10 000 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
 • Второ плащане – 5 000 евро след проверка

Допустими кандидати:

 • Регистрирани земеделски производители със стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Не се подпомагат бенeфиценти:

 • Одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 г.
 • Одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007-2013 г.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:

 • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
 • производства им са  в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;
 • земеделското стопанство е разположено в планински район / необлагодетелствани район;
 • на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР

Минимални условия за изпълнение:

 • Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20%

и/или

 • Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство  с минимум 20%

и/или

Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО; Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.