Днес 20.06.2016г  е публикувана заповед на Министъра на земеделието и храните № РД09-434 прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. при реда и условията на Наредба №10 от 2016 г. с начална дата 04 юли 2016 г. и крайна дата 12 август 2016 г. Бюджетът на финансовата помощ по подмярката за приетите заявления в периода на приема по подмярката за приетите заявления в периода на приема по т. 1 е в размер на левовата равностойност на 30 000 000 евро.