Скоро ДФ Земеделие ще вземе решение да бъде наддоговорен (увеличен) размерът на определения бюджет за разпределение в първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Увеличението е в размер на 30 % или левовата равностойност на 40 млн. евро., като от ДФЗ ще започна разглеждането на проектните предложения с 33 т. и нагоре до 38 т. вкл. докато стигне бюджета за наддоговориране ще се сключат договори под условие, ако се освободят пари от договорираният реален бюджет от 164 млн. евро.

 

В края на юли се очаква да се публикува за обсъждане променената наредба по 4.1.

Очакваният прием по подмярка 4.1 ще бъде  през октомври 2016г.