Във връзка с очакванията на бизнеса по ПРСР за отварянето на подмярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства до края на тази година Танева обясни: „Програмата е общо с 2.9 млрд. евро бюджет за 7-те години. Изминалата година отворихме мярка 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства с половината бюджет”. По думите й предстои през октомври месец предстои втори прием по мярка 4.1, който ще бъде с целия остатъчен бюджет – 237 млн. евро. „Какви са промените, които бяха съгласувани с комисията – таван от 1.5 млн. евро намален на 1 млн. лв. ; интензитет на помощта от 70% максимален на 60%. С това целим да удовлетворим в по-голяма степен изключителният интерес към мярката”, допълни министър Танева. Новите моменти при оценяването на проектните предложения ще бъдат :

Подпомагане на чувствителни сектори ( „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етеричномасленни“) – 19 точки (20 ако имаме комбинация от 2 или 3 сектора)

– Подпомагане на биологично производство – 15 точки – тук важният момент е че стопанството трябва вече да е преминало към биологично производство а не в преход

– Осигуряване на заетост

– Ако в изпълнение на проекта е заложено наемане на хора(без значение броят им) – 10 точки.

– Ако бенефициента е извършвал дейност от минимум 3 години(има 3 приключени данъчни години) и средноаритметичния брой на наетия персонал през последните 3 години е минимум 5 човека, то се получават още 10 точки.

– Кандидати от Северозападен район на планиране:

– Видин, Враца, Монтана – 5 точки.

– Ловеч, Плевен – 1 точка.

– Стопанства в Необлагодетелствани райони – 9 точки.

– Стопанства в Натура 2000 – 9 точки.

– Повишаване на енергийната ефективност с минимум 10% – 8 точки.

– Внедряване на иновации в стопанството – 8 точки.

– Проекти, включващи строителство, обновяване на сгради, оборудване и машини, различни от земеделска техника(тези дейности трябва да са над 65%) – 10 точки.

– За групи производители – 4 точки

– За интегрирани проекти – 4 точки

– За инвестиции свързани с опазването на околната среда – 4 точки