Официално: Подмярка 7.2 за общински проекти стартира от 02.09.2016г.(Заповед за прием)

Вече е публикувана заповед на Министъра на земеделието и храните № РД09-522 за прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. при реда и условията на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. с начална дата 02 септември 2016 г. и крайна дата 03 октомври 2016 г. Бюджетът на финансовата помощ по подмярката за приетите заявления в периода на приема е 341 млн. евро.

Заповед за прием М7.2