3755 са подадените проекти по подмярка 6.3

3755 проекта са подадени в ДФ „Земеделие“ по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Срокът за прием по подмярката беше до 12 август 2016г.
Напомняме, че бюджетът по подмярката е левовата равностойност на 30 млн. евро. или пари ще има за 2000 проекта.