Влезе в сила ново ПМС 160 за управление на проекти

Влезе в сила новото ПМС 160/ 1.07.2016 г. за определянето на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с което се възвежа се електронно кандидатстване по процедурите за избор на изпълнител с публична покана на бенефициенти, който не са възложители по ЗОП.
При провеждане на процедурата за избор на изпълнител бенефициентът публикува публичната покана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния информационен портал.
Минималният срок за подаване на оферти е 7 дни от публикуването на поканата, но той трябва да бъде съобразен и със сложността и технологичното време, необходимо за подготовка на самата оферта.
Чрез постановлението се въвежда задължителната информация, която трябва да включва публичната покана, в това число и критерият за възлагане на поръчката. Ако бенефициентът включи в публичната си покана изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите за изпълнители, както и изисквания за технически възможности и квалификация на кандидатите, то той е длъжен да обяви документите, чрез които ще признава изпълнението на тези изисквания от оферентите.
Всички публични покани от бенефициенти се визуализират в портала за електронни услуги на ИСУН 2020 на адрес https://eumis2020.government.bg/. След извършване на регистрация на посочения интернет сайт, в раздел „Е-тръжни процедури“, потребителят има достъп до списъка с публикуваните покани и има възможност да подаде оферта до съответния бенефициент по електронен път.
Въвеждайки електронното кандидатстване по процедурите с публична покана за избор на изпълнители на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ, се улеснява от една страна самия процес на подаване на оферти, а от друга – намалява се възможността от допускане на грешки. По този начин се въвеждат правила, с които се осигурява по-голяма прозрачност и публичност при организирането и провеждането на процедури за избор на изпълнител на бенефициенти, който не са възложители по ЗОП.
Може да разгледате Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове от ТУК