Приключи ранкирането на проектите по подмярка 6.3. Ще се гледат проекти с над 23,72 т.

Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” приключиха предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. От подадени 3755 проекта ще се разглеждат 2400 проекта, които са с минимум 23.72т., което е 120 % от предвиденият бюджет по подмярката.