Днес 30.09.2016г. е публикувана в Държавен вестник Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Кои са промените в Наредба 9, която определя условията за кандидатстване по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 – 2020 за инвестиции в стопанствата? Приемът на проекти предстои и ето какво трябва да знаете:

1. Вече няма да е възможно доказването на СПО (стандартен производствен обем) с намерения за засаждане;
2. Максималната субсидия за един проект е в размер на 60% от стойността на инвестицията. Изключение има само за колективните инвестиции, където тя може да достигне 70%;
3. Максималният размер на разходите за един проект и за един бенефициент за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. е 1 000 000 евро.
4. Допустими са инвестиции в напоителни съоръжения и оборудване.
Това е възможно ако:
– инвестициите са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район;
– кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване;
– са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода.
Допустими са инвестиции в рехабилитация на съществуващи съоръжения, но те трябва да доказват икономии на вода от минимум 15%;
Когато инвестициите са свързани с увеличаване на напояваните площи се прилагат допълнителни изисквания, свързани с източника на използваната вода и икономиите, които трябва да бъдат постигнати;
Необходимо е проектната документация да бъде придружена от разработен инженерен проект от строителен инженер по хидромелиоративно строителство, вписан в регистъра на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.
Проект, включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, трябва да бъде придружен с документ за съгласуване със съответната териториална Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще се извършва инвестицията.
5. Отпада предимството в критериите за оценка за проекти в преход към биологично производство.
6. В критериите за оценка се добавят два нови – носещи по 2 точки:
– за проекти с инвестиции за напояване представени от земеделски стопани, които са членове на сдружения за напояване;
– за проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси.
7. Периодът на прием на проекти вече не може да бъде по-кратък от 30 дни и не може да бъде обявен по-малко от 30 дни преди стартирането му.
8. Тиквите, орехите и кориандърът са извадени от списъка с приоритетни култури.

Изтегли Наредбата от тук.