Днес – 04/10/2016г. – излезе официално Заповед на министъра на земеделието и храните – Десислава Танева – за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, в която беше определен периода за прием на „Заявления за подпомагане“ по подмярката – с начална дата 26 октомври 2016г. и крайна дата 07 декември 2016г..

Бюджетът по мярката за периода на прием ще бъде в размер на целия наличен остатъчен бюджет и е в размер на левовата равностойност на 237 000 000 евро.

В периода на прием по мярката ще бъдат допустими за подпомагане разходи, свързани с инвестиции по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители, както и дългоочакваните инвестиции в капкови системи за напояване и сондажи.

Изтегли Заповед за прием от тук.