Млад фермер – прием от 28 август до 22 септември 2017 г.

Очаква се стартиране на прием на документи по мярка 6.1 Млад фермер съгласно актуализираният индикативния график от 28 август до 23 септември 2017 г.
Извън приоритетни сектори остават – пъдпъдъци, зайци, сектор черупкови, тикви, поради съмнения за фиктивни стопанства. По мярката има останал бюджет от 35 млн. евро, което ще стигне за около 1400 проекта.
Припомняме изискванията на подмярката:
1. Цели на подмярката:
Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”:

 улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства;
 насърчаване на заетостта.

2. Кой може да кандидатства по подмярка 6.1 ?
Допустимите кандидати са:
 физически лица;
 еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон;

3. Кои са допустимите за подпомагане дейности?
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места.

4. Колко е финансовото подпомагане ?
Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, разпределени на две плащания както следва:
 първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 второ плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – извършва се когато след проверка РА установи точното изпълнение на бизнес плана.
Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана;

Бизнес планът трябва да доказва:
 жизнеспособността на земеделското стопанство;
 увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.
 бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение.
 бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури.
 дейностите и/или инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.
 бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи.

5. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?
Приоритет получават:

 проекти на кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
 проекти включващи дейности, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“ и/или в сектор„Плодове и зеленчуци“;
 проекти на кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
 проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места.

Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно заявлението и приложените към него документи.

Ако имате въпроси или желаете допълнителна информация – 0895 600 000