Задължение на младите фермери по мярка 112 след второто плащане

Уважаеми млади фермери – бенефициенти по договори, сключени при условията на мярка 112 от ПРСР 2007-2013г.,
Напомняме Ви за поетите в договора за подпомагане задължения след получаване на второто плащане, а именно:
 Изпълнение в срока по т.3.2 от договора на всички инвестиции, основни дейности и цели, предвидени в бизнес плана и залегнали в Приложение №2 към договора за подпомагане. Обръщаме внимание, че инвестициите на стойност най-малко левовата равностойност на 2000 евро следва да бъдат извършени след получаване на второто плащане по договора.
 Подаване в отдел РРА на съответната Областна дирекция на ДФ”Земеделие” на Уведомително писмо (по образец съгласно Приложение №8 към Наредба №9/2008г.), окомплектовано с всички изискуеми документи, които са подробно описани в Приложение №9 към същата наредба.
 Поддържане на икономически размер на стопанството, който да е не по-малък от този, за който е получено второто плащане по договора
 Запазване на постоянния и настоящия адрес в общината в която се извършва подпомаганата дейност или в съседна на нея за срок от 5 години след сключване на договора за подпомагане
 Неупражняване на труд по трудови и/или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно за срок от 5 години след сключване на договора за подпомагане
 Спазване в срок от три години след подаване на заявката за второ плащане на задълженията съгласно чл.30 от Наредба №9/2008г.
 Спазване на приоритетите, по които проектът е бил оценен преди одобрението му за сключване на договор за подпомагане.
 Другите задължения, които са част от договорите за подпомагане

Напомняме, че при установено неспазване на поети задължения ползвателите по сключените при условията на мярка 112 от ПРСР 2007-2013г. договори за подпомагане възстановяват цялата сума на двете получени плащания заедно със законната лихва към нея.

Всички задължения за подпомагане, както и санкциите при неспазването им произтичат от разпоредбите на Наредба №9/03.04.2008г. и са залегнали в подписаните договори за подпомагане.