Какво се случва с подадените проекти по подмярка 6.3 ?

Почти седем месеца след приключването на приема по подмярка 6.3 областните дирекции на ДФ „Земеделие“ обработват и изпращат уведомителни писма за изчистване на неяснотите по проектите, които влизат в рамките на бюджета по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. След това от Централното управление на ДФ „Земеделие“ ще направят контролна проверка на част от проектите. И след това ще има подписване на договори за всички одобрени кандидати.

Припоняме, че от подадени 3755 проекта се разглеждат 2400 проекта, които са с минимум 23.72т., което е 120 % от предвиденият бюджет по подмярката.