Ако в представения пред ДФЗ бизнес план при кандидатстването по подмярка 6.3 е отбелязано като цел, следва задължително да се изкара курс за Преминаване на обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието извършено от обучаваща институция, съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.

Необходимият курс може да се изкара и в ДИСТАНЦИОННА форма.

КУРСЪТ ПО „ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ запознава с начини за опазване на водните ресурси, замърсяване, деградация и опазване на почвата, биологично земеделие – биологични продукти, политика за опазване на околната среда и биоразнообразието, условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, правила за добра земеделска практика, същност на общата селскостопанска политика на европейския съюз, общата селскостопанска политика след 2013 г., европейска селскостопанска конвенция, предизвикателства и приоритети в националната политика, национални стандарти за благополучие, защита и хуманно отношение към животните, „СЕ” маркировката – какво трябва да знаем?

ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГИЯ, КОД 621140
СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ, КОД 6211401
ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ТРЕТА степен на професионална квалификация
ХОРАРИУМ: 30 уч.часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: максимална продължителност – 1 месеца
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
НИВО:За начинаещи
СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение, признато от „Държавен фонд земеделие“ и МЗХ
НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:
– Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.
– Удостоверение за професионално обучение за завършено обучение , признато от „Държавен фонд земеделие“ и МЗХ

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ : 0895 600 000

Има възможност и да се изкарат всички видове курсове необходими за ДФ „Земеделие“