Млад фермер прием през м. Ноември 2017г.

 

Съгласно актуализираният график публикуван от Министерство на земеделето храните и горите подмярка 6.1 Създаване на стопанства за млади фермери ще отвори от втората седмица на м. ноември до края на м. декември 2017г. като самото подаване на проектните предложения ще става само онлайн през ИСУН.

С цел избягване на двойно финансиране е добавено изрично изключение към датата на подаване на проектното предложение кандидатите да не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г.
Въвежда се инвестиция в дълготрайни материални/нематерилни активи с минимален размер от 700 лв. Калифорнийските червеи, зайци и пъдпъдъци остават извън приоритетните сектори. Като приоритетни сектори са сектор „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“.

Също така много важно, въвежда се изискване да не се ограничава регистрацията на правни основания.

 

Изискванията на самата мярка може да видите ТУК.

За въпроси и допълнителна информация 0895 600 000 или info@evroproekt.bg.