Приеми по едни от най-интересните мерки се очертават по ПРСР.

През 2018г. се очертава да има приеми по едни от най-интересните мерки от ПРСР. Както се реши вече проектите по селската програма ще се подават електронно през ИСУН, като за целта в момента вървят обучения на служителите от МЗХГ и ДФ „Земеделие“. Очаква се да има прием по следните мерки съгласно публикувания индикативен график:

  • Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ – очакван прием м. април до м. юли 2018г с бюджет 12 500 000 евро. Резюме на подмярка 4.1.2. ТУК
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – очакван прием м. януари до м. април 2018г. с бюджет 100 млн. евро. Резюме на подмярка 4.2 ТУК
  • Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“- очакван прием от м.февруари до м. май 2018г. с бюджет 22 млн. евро. Кратко резюме на подмярка 6.1 ТУК
  • Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ очакван прием от м. април до м. юни 2018г с очакван бюджет 100 млн евро. Резюме на подмярка 6.4.1 ТУК
  • Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ – очакван прием м. март до м .юни 2018 г. с бюджет  18 млн евро. Резюме на подмярка 8.6 ТУК

Ако имате въпроси, напълно безплатно можете да се обадите за консултация на телефон 0895 600 000 или email:  info@evroproekt.bg