Подмярка 4.2 стартира. Краен срок за подаване на проекти е 16.05.2018г

След неколкократно отлагане на приема по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти вече официално е отворен приемът на документи като посоченият краен срок за прием на документи е до 17:30 часа на 16.05.2018г.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 166 243 000 лв,

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg. като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: wavw.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 16.05.2018 г.

Повече информация относно подмярка 4.2 може да видите тук.