Без проекти за къщи за гости  по подмярка 6.4 в очаквания прием през м. Април 2018г.

Приемът по подмярка 6.4 за инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности от ПРСР се очаква да стартира скоро, но все още има много дискусии, като последното решение е  да има делегирани бюджети за четири отрасъла: Производство, Услуги, Занаяти и Туризъм. Очакваният прием през месец Април най-вероятно ще бъде без туризъм, като за този сектор ще има нов комитет по наблюдение, на който ще се реши как да се процедира за проект в туризма. За останалите три отрасъла за всеки  ще си има бюджет и приоритети.

Като приоритетни ще се разглеждат проекти за :

– Общопрактикуващи лекари, лекари специалисти и лекари по дентална медицина

– Социални грижи

– Дневни грижи за малки деца

– Търговия на дребно с лекарства и други фармацефтини стоки

– Техническо обслужване и ремонт на автомобили

– Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

– Дейности по охрана и разследване

-Спортни и други дейности свързани с развлечение и отдих

-Отрасъл – Производство

Таванът за общо допустими разходи по подмярка 6.4 за незедемеделски дейности ще е 600 хил. евро. Въпреки заложените в регламента 75% като възможност за подпомагане, ще се отпуска финансиране за до 50% от допустимите разходи, но не повече от 200 хил. евро

Най-много точки ще получават кандидати, които имат образование и опит. Повече точки ще имат и проекти на кандидати, които могат да докажат поне 3 години назад дейност. Броят на персонала също ще е фактор, по който се дават точки. Насърчава се разкриването на работни места, както и запазването на съществуващи, но точки ще се получа дори и за 1 служител. Броят на служителите ще се оформя като се сумират брой съществуващи работници плюс предвидени работни места. Колко по-голям е потенциалът за изпълнение на проекта, толкова повече точки ще получава той. Стимулиране ще има и за иновации – при над 30% от разходите да са патентовани през последните 4 години. Фокусът на подмярката ще е и върху Северният Централен и Северозападният район. С предимство ще са и проекти за „зелена икономика“ – при положение, че над 20% от разходите са насочени за дейности за намаляване на твърдите частици или ако проектите са в зони от Натура 2000.

 

За въпроси и допълнителна информация 0895 600 000 или info@evroproekt.bg.