Скоро ще се отвори прием и по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“

 

Министерството на земеделието, храните и горите публикува насоки за кандидатстване по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“. Проектът е качен за обществено обсъждане, като писмени предложения и коментари  може да се изпращат до 27 март.

Кандидатстването ще се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН на адрес: eumis2020.government.bg. Целта на процедурaта е да се повиши конкурентоспособността и да се създадат нови работни места, както и да се подобри състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване.

35 204 400 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата.  Таванът на допустимите разходи за едно проектно предложение е 500 000 евро, а минималният 5 000 евро. За целия период на прилагане кандидат ще може да получи 500 000 евро.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения, които ще се изпълняват на територията на общини от селските райони е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Извън територията на общини от селските райони интензитетът ще е до 40 %.

Основните цели, които залягат в  мярка 8.6 е  повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост, опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях.

По подмярка 8.6 е допустимо да подпомагане изграждането, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение. Възможно е също така да се закупят или вземат на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка. Позволено е и финансиране на отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст, както и закупуване или вземането на лизинг на специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Одобреното  проектно предложение се изпълнява в срок до 24 месеца от датата на подписване. Крайният срок на изпълнение на всеки проект не следва да бъде по-късно от 15 септември 2023 г.

 

Източник: Агрозона

 

Повече информация относно подмярка 8.6 може да видите ТУК.

Критериите за оценка на проектните предложения може да видите тук.

Списък с нивото на лесистост по общини, може да намерите ТУК.

За въпроси и допълнителна информация 0895 600 000 или info@evroproekt.bg.