593 са подадените проекти по подмярка 4.2

593 са подадените проекти по подмярка 4.2 по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Обща стойност на всички подадени проектни предложения възлиза на 1 414 368 193.04 лв. Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) възлиза на 703 676 087.30 лв.

Припомняме, че общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 166 243 000 лв.