Седем дни преди края на приемът  по подмярка 6.1 „Млад фермер“ са подадени 977 проекта

977 са подадените проекти по подмярка 6.1 по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Обща стойност на всички подадени проектни предложения възлиза на 47 294 262.18.

Припомняме, че общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на възлиза на 22 000 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 14.06.2018 г.