1837 са подадените проекти по подмярка 6.1 „Млад фермер“.

Днес в 17:30 часа приключи приемът на проектни предложения по подмярка 6.1. 1837 са подадените проекти по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Обща стойност на всички подадени проектни предложения възлиза на 88 130 879.27 лв.

Припомняме, че общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 22 000 000 евро или пари ще има за 880 проекта.