Подмярка 6.4 с приеми за производство, услуги и занаяти в селски райони. Максимален размер на субсидията до  50 % от инвестиционните разходи, но не повече от 200 000 евро.

До 13.07.2018г. е срокът за обсъждане на насоките за кандидатстване относно прием по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа в неземеделски дейности“. Приемът ще бъде по три направления, както следва:

– За Произдводство с предложен бюджет 32 000 000,00 евро, като за земеделски стопани е предвиден бюджет в размер на 12 800 000,00  евро.

– За услуги с предложен бюджет 40 000 000,00 евро, като БФП за Социални грижи с настаняване на възрастни лица и Дневни грижи за малки деца е предвиден отделен бюджет в размер на 8 000 000,00 евро. За земеделски стопани предвиденият бюджет за услуги е 12 000 000 евро.

– За занаяти с предложен бюджет 3 000 000.00 евро.

Приемът по трите направления се очаква да бъде отворен през месец август 2018г. с продължителност 3 месеца.По четвъртият сектор туризъм все още няма никаква яснота  и приема за него  ще се забави във времето. Проектните предложение ще се подават електронно в ИСУН.

Очаква се да се подадат много проекти по всички направления и още от самото начало е необходимо да се сметнат точките, които би събрало проектното предложение. По този начин всеки ще е наясно какви са му шансовете за одобрение на проектното предложение.

На проведен комитет по наблюдение към МЗХГ бяха гласувани критериите за оценка по различните направления.

ЗА ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВО:

Гласувано бе решение за минимален брой точки – 40 т. а максималните точки са  127 т., които дадено проектното предложение може да събере. Подпомагат се проекти с минимален брой от 40 точки по критериите за подбор.

Приоритет получават проекти, при които инвестицията е изцяло за производствени дейности, като проекти подадени от кандидати притежаващи опит, три години история и прилична оперативна печалба са с доста добри шансове за одобрение на проектното предложение. За всяко създадено ново работно място се дават по 3 точки, но не повече от 30 точки. Също така ако седалището на фирмата е в същата община, където ще се извърши инвестицията от най-малко една календарна година се получават допълнително точки.

Може да се кандидатства за ДМА или ДНМА свързани с описаните по-горе дейности, закупуване на нови машини и оборудване, сгради, помещения  и други. Общите разходи по проектното предложение също са допустими като разходи. Максималният размер на субсидията е до 200 000 евро.

ЗА ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С УСЛУГИ:

Гласувано бе решение за минимален брой точки – 40 т. а максималните точки са  137 т., които дадено проектното предложение може да събере. Подпомагат се проекти с минимален брой от 40 точки по критериите за подбор.

Приоритет получават проекти с КИД, както следва:

– Дейности на общопрактикуващи лекари, дейности на лекари специалисти, дейности на лекари по дентална медицина, Социални грижи с настаняване на възрастни лица, Дневни грижи за малки деца и търговия на дребно с лекарства.

Допълнителни точки също така получават и проекти за Техническо обслужване и ремонт на автомобили, ремонт и инсталиране на машини и оборудване, дейности по охрана и разследване и спортни и други дейности свързани с развлечения и отдих.

Проекти подадени от кандидати притежаващи опит, три години история и прилична оперативна печалба са с доста добри шансове за одобрение на проектното предложение. За всяко създадено ново работно място се дават по 3 точки, но не повече от 30 точки. Също така ако седалището на фирмата е в същата община, където ще се извърши инвестицията от най-малко една календарна година се получават допълнително точки.

Може да се кандидатства за ДМА или ДНМА свързани с описаните по-горе дейности, закупуване на нови машини и оборудване, сгради, помещения  и други. Общите разходи по проектното предложение също са допустими като разходи. Максималният размер на субсидията е до 200 000 евро.

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.