От 20 юли до 22 октомври ще върви прием на проекти по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства от Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ на ПРСР, съобщиха от фонд „Земеделие“. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 48 895 лв., като за колективни инвестиции таванът е 136 906 лв.

Кандидатстването е по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), като се използва на интернет адресът http://eumis2020.government.bg/.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,30 часа на 22.10.2018 г., припомнят от фонда.

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.