Официално: Стартира приемът по подмярка 6.4

Стартира приемът по BG06RDNP001-6.002 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Цел на процедурата:

Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места.

Намаляване на сезонните колебания в заетостта.

Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Краен срок: 07.12.2018 г. 17:30 ч.

Проектни предложения ще се подават по три процедури – за дейности насочени към производство, развитие на услуги и занаяти. През предстоящия прием няма да се кандидатства за проекти, свързани със селски туризъм. Ще бъдат подпомогнати проекти на лекари, стоматолози и фармацевти. За процедурата, свързана с услугите е заделен бюджет от 35 млн. евро, от които 20%, а именно левовата раностойност на 7 млн. евро са предвидени за създаване на социални домове за настаняване на възрастни хора и отваряне на заведения за дневни грижи за малки деца. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 600 хил. евро. Най-много точки – 30, ще получат проекти, реализирани с участието на общопрактикуващи доктори или лекари специалисти и стоматолози. По този начин ще се оценяват и проекти, свързани с фармацевтични услуги, социални грижи за възрастни хора и малки деца. Присъждат се точки и за мобилни аптеки и лекарски кабинети.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.

За повече информация относно подмярка 6.4 може да видите ТУК.

 

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.