Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” с прием през 2019г.

През 2019 г. се очаква да бъде отворен прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Програта за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това обяви Александър Туйков, главен експерт към Националната служба за съвети в земеделието по време на семинар „Възможности за бизнес за младите хора по линия на Общата селскостопанска политика“ за студенти в Аграрния университет в Пловдив, организиран от Асоциацията на земеделските производители в България по проект CAP – HOT SPOT, съфинансиран от ЕК. Допустими кандидати ще бъдат физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите. Основни критерии за допустимост са кандидатите да бъдат регистрирани като земеделски стопани, приходите/доходите за предходната календарна година от земеделска дейност да са най-малко 33 на сто от общите им приходи/доходи. Икономическият размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) да е в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, обясни Александър Туйков. Тя се предоставя за максимален срок от пет години и при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно. Изплащането на помощта се извършва на два етапа. Първото плащане е в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Второто плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – когато след извършена проверка установи коректното изпълнение на бизнес плана.

Александър Туйков от Националната служба за съвети в земеделието представи на студентите още добра практика, реализирана чрез финансовата подкрепа на ОСП.

Семинарът беше открит от проф. Д-р Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив. Бъдещето е на младите хора в земеделието и иновациите, които те могат да въведат в него, заяви тя. Търсенето на кадри в сектора е много голямо и завършващите имат много добра перспектива да развият собствен бизнес, допълни Янчева.

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP – HOT SPOT“ разказа за Общата селскостопанска политика на ЕС в България и възможностите, които тя предоставя на младите хора. Тя презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“.

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“ в Аграрния университет в Пловдив, е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“ на АЗПБ, с цел да се повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. По този начин ще се насърчат и вдъхновят младите хора да търсят нови възможности в селските райони, както и да преоткрият техния потенциал, представяйки селското стопанство като привлекателен, конкурентоспособен, динамичен и печеливш за младите хора сектор.

Източник: www.nivabg.com

Повече информация относно подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” прием 2016г. може да видите ТУК.

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.