„Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“ до 60 000 лв. с прием през 2019г.

От следващата година животновъдните ферми, регистрираните по двете наредби 3 и 26, ще имат право на допълнителна държавна помощ за изграждане на мини мандри, след като Европейската комисия одобри искането на България, съобщиха за Синор.БГ от министерството на земеделието.

Самият срок за прилагане на схемата „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандрище важи от датата на одобрението й от Еврокомисията до 31 декември на 2020 г., или до изчерпване на финансовия ресурс.

Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един кандидат, но няма да превишава 60 000 лева. Този интензитет е допустим на основание на член 17(9)(в) от Регламент (ЕС) 702/2014. Праговете не трябва да се заобикалят чрез изкуствено разделяне на схемите или проектите.

Допустимите инвестиции по тази схема ще покриват разходите за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или покупка на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти (включително покупка на необходимото оборудване), в който се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба № 26.

Предвиденият максимален бюджет за помощта ще бъде 1,5 млн. лева, като той ще се определя ежегодно с решение на управителния съвет на фонд „Земеделие“ и ще се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване.

Съгласно проектa на схемата за държавната „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“ целта е подпомагане на собственици или наематели на животновъдни ферми, които са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители), които произвеждат качествени хранителни продукти от селскостопански животни, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Заявления за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане срока на прилагане на схемата.

Министерството на земеделието подготвя още две схеми за държавна помощ, които са в процес на подготовка, съобщиха експерти от ведомството.

Става въпрос за „Помощ за инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ и държавна помощ за „Инвестиции за закупуване на мобилни доилни апарати“.

Източник: Синор