Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Допустими кандидати по процедурата са съществуващи микро, малки и средни предприятия

 • Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 Категория на предприятието Нетни приходи от продажби Микро предприятие ≥ 210 000 лева Малко предприятие ≥ 750 000 лева Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

 

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“,

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“,

С27 „Производство на електрически съоръжения“,

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“,

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“,

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“, J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“, J60 „Радио- и телевизионна дейност“, J61 „Далекосъобщения“, J62 „Дейности в областта на информационните технологии“, J63 „Информационни услуги“, М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“, С11 „Производство на напитки“, С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“, С14 „Производство на облекло“, С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“, С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“, С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“, С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“, С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“, С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“, С24 „Производство на основни метали“, С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“, С31 „Производство на мебели“, С32 „Производство, некласифицирано другаде“, С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

Допустими разходи:

 • Придобиване на ДМА
 • Придобиване на ДНА
 • Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството
 • Разработване и въвеждане на базирани ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса
 • Създаване на нов стопански обект – Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделена единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Водеща характеристика за определянето на инвестицията като нов стопански обект, а не разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, е това дали предприятието вече има стопански обект на същото място. Новият стопански обект трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект.
 • Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект – Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи.

или

 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект – Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните разходи:

Елемент А “Инвестиции за подобряване на производствения капацитет”:

 1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
 2. Разходи за права върху патенти, лицензи, “ноу-хау“, специализиран софтуер, представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

Елемент Б “Услуги за подобряване на управленския капацитет”:

 1. Разходи за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие.
 2. Разходи за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса.
 3. Разходи за визуализация на проекта.

БЮДЖЕТ: 77 млн. евро.

РЕЖИМ НА ПОМОЩТА:  Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;  Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА: 100 000 лева – 1 000 000 лева.

ИНТЕНЗИТЕТ: 35% – 70% от общите допустими разходи по проекта.

МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 18 месеца

Условията за кандидатстване може да изтеглите от ТУК.

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.