„Фокусът на Програма за развитие на селските райони през 2019 г. e подпомагането на малките земеделски стопанства. Именно за това за втори път отваряме подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, чийто общ размер на финансовото подпомагане се равнява на 22 млн. евро“. Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева на среща със земеделски стопани в Пазарджик.

Резюме на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Финансова помощ: 15 000 евро, изплащана на два транша:

 • Първо плащане –10 000 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
 • Второ плащане – 5 000 евро след проверка

Допустими кандидати:

 • Регистрирани земеделски производители със стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Не се подпомагат бенeфиценти:

 • Одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 г.
 • Одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007-2013 г.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:

 • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
 • производства им са  в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;
 • земеделското стопанство е разположено в планински район / необлагодетелствани район;
 • на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР

Минимални условия за изпълнение:

 • Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20%

и/или

 • Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство  с минимум 20%

и/или

Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО; Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.