Стартира прием за инвестиции във винарските предприятия

От 17 юни (понеделник) до 27 юни 2019 г. се отваря първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023 г.). Бюджетът по мярката за финансовите 2019 г. и 2020 г. е над 16,4 млн. лв. (16 624 300 лв.) годишно.
Мярката „Инвестиции в предприятия“ има за цел да подобри общите резултати на винарските предприятията, адаптирането им към изискванията на пазара и да повиши тяхната конкурентоспособност.

По мярка „Инвестиции в предприятия“ не се подпомагат дейности, финансирани по други схеми или мерки от фондовете на ЕС и с национални средства.

Допустими за подпомагане по мярката са разходите за следните дейности:
1. закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер, предназначени за:

а) преработката на грозде;

б) контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст;

в) контрол на температурата;

г) преместване на виното в избените помещения;

д) прилагане на технология, свързана с пенливи вина;

е) бутилиране, етикетиране, опаковане;

ж) управление на отпадните води;

з) инфраструктурата на избата:

аа) тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.);

бб) монтаж и помощни съоръжения;

вв) автоматични системи;

и) съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:

аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви;

бб) резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;

вв) пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);

гг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;

дд) избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);

ее) модулна система за позициониране на бъчви;

жж) автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина;

Финансова помощ

Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ е:

1. до 50 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124/36, 20.5.2003 г.);

2. до 25 на сто от действително направените разходи за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро;

3. до 15 на сто от действително направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от получателя на финансовата помощ.

Максималната стойност на един проект не може да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за целия период на прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ е посочен точният размер на сумата за авансовото плащане.

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.