Другата седмица ще стартира приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.  Това съобщи по време на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) зам.-министър Лозана Василева. Предвижда се срокът за кандидатстване да бъде 90 дни.

По подмярката допустими за кандидатстване са физически лица навършили 18 години; еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Общият размер на публичните средства, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения е 43 027 600,00 лв. (22 млн. евро).

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ се извършва на два етапа:

  • 1- во плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
  • 2- ро плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро, когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на БП и е осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

 Критерии за подбор на проекти

Критериите за подбор и методиката за оценка на проектните предложения бяха определени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. на четвърто редовно заседание проведено на 11.03.2016 г. Приоритет ще бъде предоставян на:

  • проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“- максимален бр. точки 28 ;
  • кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни- максимален бр. точки 8;
  • проекти на земеделски стопанства в планински райони-максимален бр. точки 10.

Ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, от възможния максимален сбор от 46 точки.

Кандидатстване: проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Източник: Агрозона