С бюджет от над 50 млн. евро отварят през октомври подмярка 4.3 за инвестиции в напоителна инфраструктура по ПРСР

Днес 20.06.2019г Комитетът по наблюдение прие актуализация на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за настоящата година, според която приемът по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързани с развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ ще се реализира в периода октомври- декември 2019 г. Предвиденият общия бюджет по подмярката ще бъде в размер на 50 465 860 евро. В рамките на днешното заседание на КН на ПРСР 2014-2020 зам.-министър Лозана Василева  съобщи, че вече е започнала работата по изготвяне на насоките за кандидатстване и скоро ще има работна група, която да обсъди проект за тях. Подмярка 4.3 бе одобрена с Решение за изпълнение на Европейската комисия C(2019) 3438 от 30.04.2019 г. за одобрението на петото изменение на ПРСР 2014-2020.

 Бенефициери по подмярка 4.3. могат да бъдат оператори, предоставящина услугата „Доставяне на вода за напояване“, които са:

 1. Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН);
 2. Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК);
 3. „Напоителни системи“ ЕАД.

 Минимален и максимален размер на допустимите разходи:

 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за кандидати по т. 1 и 2 не може да надхвърля левовата равностойност на 1 500 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за кандидати по т. 3 за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 6 000 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Допустимите разходи са ограничени до разходите, свързани със съществуващи напоителни системи за материални и нематериални инвестиции, както следва:

Материални инвестиции за:

 1. Реконструкция/рехабилитация/ремонт на сгради и друга недвижима собственост (облужващи сгради, помпени станции, изравнители, водохващания, линейна инфраструктура и др.), използвани за дейности, свързани изцяло с напояване, включително такива, използвани за опазване на околната среда (с изключение на естествени и изкуствени водоеми/водохранилища, както и язовири).
 2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейностите, свързани с напояване, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност и за подобряване на проводимостта на напоителните съоръжения.
 3. Изграждане и/или инсталиране на системи за отчитане и мониторинг на ползваните количества вода, включително свързани с превенция от вредното въздействие върху околната среда.

Нематериални инвестиции:

 1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
 2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 3. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността.

Общите разходи по т. 1 може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г. Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

Авансово плащане за възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС № 160 от 2016 г.) е допустимо както следва:

 • до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП/ Постановление № 160 процедура за избор на изпълнител/и;
 • разликата до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП или по ПМС № 160 от 2016 г.

Недопустими за подпомагане разходи:

 • Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите за доставка на вода за напояване;
 • Разходи за дейности, свързани с изграждане, рекострукция и ремонт на естествени и изкуствени водоеми (водохранилища).

Кои ще са приоритетите?

 • за инфраструктура, свързана с осигуряване на възможности за земеделските стопани за отглеждане и развитие на приоритетни сектори, като: зеленчукопроизводство, трайни насаждения и други поливни култури, включително системи, които осигуряват достъп до напояване до по–голям брой земеделски стопани или поливни площи;
 • за напоителни системи, които се намират в незадоволително състояние и за които се отчитат изключително ниски нива на ефективност, с цел минимизиране загубите на вода и повишаване на тяхната ефективност чрез постигане на по–високо ниво на показателя за потенциална относителна икономия на вода;
 • за инвестиции в инфраструктура, която осигурява допълняемост с използването на съвременни и ефективни напоителни системи, в земеделските стопанства, до които се доставя вода за напояване, включително такива подпомогнати по ПРСР в рамките на земеделските стопанства;
 • за проекти, свързани с внедряване на иновативни технологии, включително такива, свързани с опазване на компонентите на околната среда и повишаване на тяхната ефективност.

Източник: ПРСР 2014-2020 и МЗХГ