Какво се случва с подадените по подмярка 6.4.1 проекти в края на 2018г. ?

Цели 269 проекта за производство на продукти са подадени по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, където се подпомага малък и среден бизнес в селата, съобщиха за Синор.бг от фонд „Земеделие. Мярката беше отворена преди година, но тогава при бюджет от 30 млн. евро (58 674 000 лв.) бяха подадени проекти, които съществено превишиха този бюджет. Приети бяха 290 заявления с обща стойност на заявената субсидия над 40 млн. евро ( или 81 360 837 лв.).

След като през април 2019 г. предишното ръководство на фонд „Земеделие“ обяви предварителния ранкинг на проектите по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, одобрението блокира и за пореден път трябваше да се приложи извънреден план за действие, чиито графици бяха отложени за 2020 г.

По разпореждане на изпълнителния директор на фонда Васил Грудев е изготвен график за приключване на процедурите за одобрение на подадените проекти, като се очаква проектите за производство да бъдат одобрени най-късно до 3 март тази година.

Към този етап 21 от проектите са оттеглени и оценяващата комисия е допуснала до оценка на административното съответствие и допустимост 182 от проектите. Всички те са получили не по-малко от 40 точки по критериите за оценка, съобщиха от фонда.

Ще припомним, че по тази подмярка бяха обявени три отделни процедури – за проекти за производство, за услуги и за занаяти. При процедурата за производство се подпомагат дейности за изграждане или подобрения на недвижимо имущество, покупка на машини и оборудване, покупка на земя, необходима за изпълнение на проекта, закупуване  на  сгради,  създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи. Финансиране получават проекти в сектори като производство на хранителни продукти, производство на напитки, производство на облекло, производство на мебели, производство на химични продукти, производство на хартия, производство на компютърна и комуникационна техника и др.

Към настоящия момент е извършена проверка за липси на документи, непълноти и неясноти по 148 проектни предложения, като са изпратени през ИСУН 2020 уведомления за отстраняване на същите към 139 кандидата, съобщиха от фонда.

След извършване на проверка за липси на документи или неясноти от фонда ще изпратят уведомления за отстраняване на нередностите и за получаване на отговори по  всички проектни предложения. Предстоят и проверки за съответствие на кандидатите и проектните дейности с критериите за допустимост, основателност на заявените за подпомагане разходи и оценка на икономическата жизнеспособност на представения бизнес план.

Крайният срок за одобрението на проектите за производство по подмярка 6.4.1 е 03.03.2020 г.

След приключване на оценката за административното съответствие и допустимост предстои да се извършат техническата и финансова оценка. При нея оценителната комисия извършва класиране според получените при оценката точки в низходящ ред. Следва изготвянето на оценителен доклад, като след утвърждаването му от изпълнителен директор одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на административен договор.

 

Източник: Синор БГ – Екатерина Стоилова