Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Становище от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за проекти, свързани единствено със закупуване на земеделска техника, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Със Становището си от 07.07.2020 г., касаещо процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020, МОСВ потвърждава Становището си от 2015 г., дадено във връзка с първия прием по подмярка 4.1.

Принципната позиция на МОСВ гласи „че дейността по закупуване на земеделска техника не попада в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 на ЗООС, като същата не може да бъде определена и като инвестиционно предложение по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗООС. В тази връзка няма основание да се изискват и провеждат процедури по реда на глава шеста от ЗООС за тези намерение. Дейностите по закупуване на земеделска техника не могат да бъдат отнесени и към понятията план, програма или инвестиционно предложение, поради което не попадат под разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, респ. на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони , и не подлежат на процедиране по нея.“

МОСВ уточнява, че становището е публикува в сайта им www.moew.government.bg и е разпространено по официален път до всички Регионални инспекции по околна среда и води.

 Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор BG06RDNP001-4.00 по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа РЕЗЮМЕ

Запознайте се с публикуваното днес от МЗХГ Становище на Министерство на околната среда и водите относно необходимостта от извършване на екологична оценка на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-4.008 по подмярка 4.1, включващи разходи за закупуване на земеделска техника

Източник: www.mzh.government.bg; www.moew.government.bg