В рамките на проведеното на 19 февруари 2021 г. 16-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложения на Управляващия орган (УО) на Програмата за промени в текста на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, както и критерии за подбор на проектни предложения по подмярката.

Съгласно одобрената от КН актуализация на Финансовия план на ПРСР 2014-2020 за преходните 2021 и 2022 години по подмярка 4.1 са осигурени средства, както следва:

 • 149 160 000 евро публични средства се добавят от бюджетните години 2021-2022;
 • 66 720 000 евро публични средства се добавят по линия на инструмента за възстановяване EURI/NextGeneration EU

Намеренията на УО са увеличението по подмярката от общо 215 880 000 евро публични средства да бъдат на разположение на бенефициентите още през 2021 календарна година.

Одобрени от КН промени в подмярка 4.1

 1. Кандидатите за подпомагане, подали проектно предложение след 01.01.2021 г. следва да са регистрирани земеделски производители от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 2. Променени финансови условия за проектни предложения, подадени след 01.01.2021 г.:
  • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 млн. евро, включително, финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
  • за инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %.
  • за инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50 %.

 • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 000 001 евро до 1,5 млн. евро, включително, финансовата помощ е в размер до 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
 • за инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %.
 • за инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35 %.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием, проведени след 01.01.2021 г., е в рамките на 1,5 млн. евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 1,5 млн. евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периоди на прием, проведени след 01.01.2021 г., е в рамките на 250 хил. евро. Разходите за земеделска техника не се считат за инвестиции в обхвата на дейностите по Next Generation.

До края на настоящата седмица УО събира предложения от членовете на КН за примерни инвестиции от обхвата на Next Generation, с цел съставянето на изричен списък при разработването на насоките за кандидатстване за предстоящия прием.

Съгласно проекта на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2021 година (ИГРП- 2021), прием по подмярка 4.1 се очаква да има в периода април- май 2021 г. с планиран общ размер на безвъзмездната фиансова помощ по процедурата до 215 880 000 евро.

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.

Източник: МЗХГ