От  19 април, започва приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв.

Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лв., а максималният – до 2 933 700 лв.

Съгласно одобрената от КН актуализация на Финансовия план на ПРСР 2014-2020 за преходните 2021 и 2022 години по подмярка 4.1 са осигурени средства, както следва:

 • 149 160 000 евро публични средства се добавят от бюджетните години 2021-2022;
 • 66 720 000 евро публични средства се добавят по линия на инструмента за възстановяване EURI/NextGeneration EU

Намеренията на УО са увеличението по подмярката от общо 215 880 000 евро публични средства да бъдат на разположение на бенефициентите още през 2021 календарна година.

Одобрени от КН промени в подмярка 4.1

 1. Кандидатите за подпомагане, подали проектно предложение след 01.01.2021 г. следва да са регистрирани земеделски производители от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 2. Променени финансови условия за проектни предложения, подадени след 01.01.2021 г.:
  • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 млн. евро, включително, финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
  • за инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %.
  • за инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50 %.

 • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 000 001 евро до 1,5 млн. евро, включително, финансовата помощ е в размер до 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
 • за инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %.
 • за инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35 %.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием, проведени след 01.01.2021 г., е в рамките на 1,5 млн. евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 1,5 млн. евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периоди на прием, проведени след 01.01.2021 г., е в рамките на 250 хил. евро. Разходите за земеделска техника не се считат за инвестиции в обхвата на дейностите по Next Generation.

Предимство се предоставя за проектни предложения, насочени към прецизно и екологосъобразно земеделие. Ще бъдат подпомагани инвестиции за дейности в чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Приоритетни ще бъдат и проекти за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделските стопанства. В изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието, храните и горите, ще се подпомагат млади земеделски стопани, дейности, свързани с подобряване качеството на земеделски продукти, както и такива, осигуряващи възможност за производство на биологична продукция.

Приемът е насочен към инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и обновяване на производството. Приоритетни ще бъдат проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии като – иновативни и цифрови производствени технологии, както и автоматизиране на работните процеси в селското стопанство. Мярката стимулира насърчаване на сътрудничеството между производители и преработватели на земеделски продукти. Приоритетни са проекти за опазване на околната среда, подобряване условията на труд, хигиена и други.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.

Източник: МЗХГ