До 29.03.2021г. ще се обсъждат проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 прием 2021г.

Индикативна дата на обявяване на прием по процедурата 02.04.2021 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.;

3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5 насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продуктиПроектните предложения по подмярката се изпълняват на територията на Република България.

За подпомагане могат да кандидатстват:

а) земеделски стопани регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

б) признати групи или организации на производители за колективни инвестиции;

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, средства от Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI) и с национални средства.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 422 218 104, 00 лв..

Условия за кандидастване – ПРОЕКТ

Условия за изпълнение – ПРОЕКТ

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.