Подмярка 4.1 стартира от 19 април 2021, като приемът ще продължи 3 месеца в срок до 19 юли 2021г. с бюджет 422 218 104, 00 лева.

Одобрени от КН промени в подмярка 4.1

 1. Кандидатите за подпомагане, подали проектно предложение след 01.01.2021 г. следва да са регистрирани земеделски производители от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 2. Променени финансови условия за проектни предложения, подадени след 01.01.2021 г.:
  • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 млн. евро, включително, финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
  • за инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %.
  • за инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50 %.

 • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 000 001 евро до 1,5 млн. евро, включително, финансовата помощ е в размер до 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
 • за инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %.
 • за инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35 %.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием, проведени след 01.01.2021 г., е в рамките на 1,5 млн. евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 1,5 млн. евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периоди на прием, проведени след 01.01.2021 г., е в рамките на 250 хил. евро. Разходите за земеделска техника не се считат за инвестиции в обхвата на дейностите по Next Generation.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане. За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.