До 29 април ще бъде общественото обсъждане на насоките за кандидатстване по подмярка 4.2

Един от четирите важни за фермерите приема по ПРСР за тази година е по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Министерството на земеделието вече публикува проекта на насоките за кандидатстване. Неговото обществено обсъждане е до 29 април и по всичко изглежда, че самият прием ще бъде отворен през месец май, както е посочено и в Индикативната работна програма.

Самите критерии бяха гласувани на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР от 19 февруари. Заради направените промени в периода на преход беше изпратена нотификация до ЕК на 11 март, а те са в две основни насоки.

Кандидатите трябва да имат 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Това важи както за стопаните, така и за преработвателите и групите или организации на производители.

Общият бюджет за приема по подмярка 4.2 през 2021 г. възлиза на 387 164 028,75 лв.

Има промяна и в предоставянето на финансова помощ:

 •    50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти със заявени разходи до  3 911 600,00 лв. включително;
•    35% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти със заявени разходи от 3 911 601,96 до 5 867 400,00 лв. включително.

Финансовата помощ се увеличава с до 25% на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, ако инвестиционните разходи са в обхвата на инструмента „Следващо  поколение“.

Тези допълнителни средства от Брюксел са във връзка с възстановяването на сектора от пандемията и носят съответно определени изисквания. По тази линия ще се подпомагат проекти, свързани с иновативни технологии, модернизация и автоматизация на производствените процеси, включително използване на ВЕИ, цифровизация.

Допустимите земеделски стопани трябва да имат икономически размер на стопанството в размер на 8000 евро стандартен производствен обем (СПО). Той се изчислява въз основа на таблица, която е приложена към Условията за кандидатстване.

Самата финансова помощ се изразява в следното:

•    Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв., а максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е 5 867 400  лв.
•    Максималният размер на допустимите разходи за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, е 5 867 400  лв.
•    Максималният размер на допустимите разходи не може да надвишава 5 867 400 лв. за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Източник: Агри БГ