Отворен е приемът по подмярка 6.3 за малки стопанства. Общият размер на субсидиите за „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР (2014-2020 г.) е близо 40 млн. лева.

С подмярка 6.3 се цели ускоряване на модернизацията и технологично обновление на малките земеделски стопанства, като се повиши тяхното икономическото развитие. Приоритетно ще се разглеждат проекти на кандидати с образование в областта на селското стопанство, биологични производители, както и тези, които развиват дейност в планинските райони.

Документи по подмярка 6.3 ще се подават до 2 март 2022 г.

Документи за участие могат да се подават до 17:30 часа на 02.03.2022 г., като пълният пакет може да бъде намерен на страницата на Министерството на земеделието и в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Кандидатстването и оценката на предложенията ще бъде изцяло електронно.

Потенциалните кандидати трябва да се регистрирани земеделски производители и притежават стопанството със стандартен производствен обем (СПО) между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро, включително.

Максималният размер на средствата за един кандидат е до 30 хил. лева

Максималният размер на средствата за един кандидат е до 30 хил. лева, като изплащането им ще се извършва на два етапа. Първото плащане ще бъде на стойност близо 20 хил. лева и ще се реализира до два месеца след сключване на административния договор. Окончателното плащане ще се извърши след точна реализация на бизнес плана, което ще се удостовери с проверка на място от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция.