Предлага се удължаване на приема по подмярка 4.2. до 31 март. Увеличават с €20 млн. бюджета по процедурата

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 предлага с €20 млн. публични средства да се увеличи бюджета по подмярка 4.2, която е насочена към инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Освен това УО има предложение до 31 март 2022 г. да се удължи срока за прием на проектни предложения.
С предложеното увеличение общият бюджет по процедурата ще достигне 426 280 028,74 лева, подсигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР средства 219 178 293,60 лева), Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (NextGenerationEU средства 161 582 056,74 лева) и национално финансиране (45 519 678,40 лева). В срок до 22 февруари 2022 г. (включително) могат да се подават писмени предложения и коментари на електронна поща rdd@mzh.government.bg, съобщава Национална селска мрежа. 
В доклада на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм предложенията са аргументирани по следния начин „Наличието на остатъчен финансов ресурс от бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и традиционно високият интерес към възможностите за подпомагане по подмярката са предпоставка за увеличаване на бюджета по процедурата, както и удължаване на периода на прием на проектни предложения.„. В документа се пояснява още, че Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (чл. 26, ал. 7, т. 2 и 3 от ЗУСЕСИФ) предвижда възможността за промяна на условията за кандидатстване, за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата и за удължаване на срока за подаване на проектни предложения, а съгласно Постановление № 162 на Министерския съвет от 05 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. срокът за подаване на проектни предложения може да се удължава при увеличаване финансовия ресурс по процедурата.