523 бенефициери заявиха инвестиции по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

 

Приключи третият прием на проекти за настоящия програмен период по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Подадени са 523 проекта със заявена стойност на субсидията от близо 654 млн. лв. (653 656 994 лв.). Инвестиционните предложения на бенефициерите бяха подадени по процедура BG06RDNP001-4.015, която премина чрез електронната система ИСУН 2020.
Припомняме, че срокът за подаване на проектните предложения по подмярка 4.2 беше удължен от 25 февруари до 31 март 2022 г., а бюджетът беше увеличен с над 39 млн. лв. – до 426 млн. лв. (426 280 028 лв.). Допълнителните средства, разпределени по подмярката, ще осигурят възможност за модернизация на повече предприятия от преработвателния сектор, който е изправен пред редица предизвикателства следствие на пандемията от КОВИД 19.
Изпълнението на заложените инвестиции по подмярка 4.2 ще допринесе за подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци. Реализираните проекти от своя страна ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители и предприятията от хранително – вкусовата промишленост, както и за по-доброто им интегриране в агрохранителната верига. Подмярката има за цел да стимулира развитието на секторите „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етерично-маслени култури“, при които се очаква засилване на връзката между производител и преработвател в посока устойчиво развитие и подобряване на пазарните позиции.
Съгласно условията за кандидатстване по процедурата не е предвидено извършване на предварителна оценка. Предстои назначаването на оценителна комисия, която ще определи административно съответствие и допустимост на подадените проекти.
В най-кратки срокове от ДФ „Земеделие“ ще извършат посещение на място на проектните предложения, които включват инвестиции за строително-монтажни работи.
Източник: ДФЗ