Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по „Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 еврo“ нa подмярка 4.2 от ПРСР

 

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.014 „Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро“ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. подобряване опазването на околната среда.

5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

 

Проектът на насоки, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата са публикувани тук: https://eumis2020.government.bg/…/58dcc297-601b-4e82-aa12…