СТАРТИРА ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА БИЗНЕСА

От 30 май, започна оценяването на проектните предложения по мярката на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за подобряване на енергийната ефективност в микро, малки и средни предприятия. Документи се приемаха до началото на миналата седмица. Кандидатстваха 982 компании от преработващата промишленост за безвъзмездна помощ в размер на над 100 млн. лв. Така, на практика, беше изпълнен заложеният критерий процедурата да достигне до около 1000 български фирми. Очаква се оценяването да приключи през юли. Дори предприятията да са допуснали неточности в електронните формуляри,проектите им няма да бъдат отхвърлени, но ще трябва да се прецизират. Кореспонденцията с компаниите традиционно се води през системата ИСУН 2020. За да не изпускат срокове, представителите на бизнеса трябва да следят  ежедневно електронните си профили.
Одобрените дружества ще бъдат поканени да сключат договор с Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа и ще започнат да изпълняват заложените в проектните си предложения дейности. С получените средства ще могат да закупят енергоспестяващи машини и съоръжения или да направят модерна изолация на производствените си бази. Това ще им позволи дългосрочно да намалят разходите за електроенергия, природен газ, течни горива или за други енергоносители.