Управляващият орган на ПРСР публикува актуализирания индикативен график по Програмата

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за календарната 2022 г. Според него до края на настоящата година се очаква да стартират приеми по четири подмерки на удължената с 2 години селска програма, информира Национална селска мрежа (НСМ).

Първата подмярка, по която се предвижда прием в периода октомври-ноември т.г., е 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, като общият бюджет ще е 12,1 млн. евро, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 25 хил. евро.

Прием ще бъде отворен и по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ в периода септември-октомври с общ бюджет от 29 млн. евро, при минимален размер на допустимите разходи от 10 хил. евро и максимален – до 400 хил. евро. Максималният процент на съфинансиране ще е 50%. Допустими бенефициенти са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

До края на годината ще бъдат проведени и 4 процедури по подмярка 7.1 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ в периода юли-септември с общ бюджет от 150 млн. евро и променени критерии за подбор на проектите.

Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ пък ще има прием в периода септември-октомври с бюджет в зависимост от остатъчния бюджет след приключване на обработката на проектните предложения, постъпили в периодите на прием по подмерки 16.1 и 16.4, но не повече от 4 млн. евро. 500 хил. евро е максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата, максималният процент на съфинансиране е 50%. Допустими кандидати са организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите.

Към настоящия момент са отворени приемите по следните 5 подмерки:

  • До 30 септември е отворен приемът по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“;
  • До 17 август е отворен приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
  • До 19 септември тече прием за „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване по подмярка 4.3 на ПРСР;
  • До 31 юли е отворен приемът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 ВОМР;
  • До 31 август е отворен приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ по ПРСР.

 

Източник: Агрозона