Удължава се срокът за изпълнение на проекти по подмярка 4.1 – целеви прием за животновъди от 2020 г.

Министерството на земеделието удължи с близо 2 години изпълнението на проектите по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони, ориентирани основно за инвестиции в животновъдни ферми. Новите насоки бяха качени на интернет страницата на Министерството на земеделието но 5 юли и са синхронозирани с промените в европейското законодателство. Поради ковид кризата и войната в Украйна крайният срок за извършване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) и оперативните програми се удължава до 31 декември 2025 г. Става въпрос за проектите, одобрени в преходния период 2021 -2022 г.

Според промените удължаването на крайния срок за изпълнение на одобрените проекти по целевия прием на подмярка 4.1 е по предложение на ДФ „Земеделие“ и е мотивирано в началото на месец декември 2021 г в писмо до Управителния орган на ПРСР. Така ще се даде възможност за удължаване на крайния срок за извършване на плащанията по програмата до 31 декември 2025 г.

Правят се промени и в текстовете, които са свързани с личното явяване на кандидата/бенефициента да подпише допълнително споразумение за изменение на договора. По този начин се дава възможност и то да бъде подписвано с електронен подпис, става ясно още от доклада.

554 са одобрените проекти по целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1, които се подадоха в рамките на приема през 2020 г. Приемът бе отворен от 3 юли до 30 септември 202 г. Преди почти година ДФЗ класира и публикува финален списък на 647 проекта, които преминават оценка на административно съответствие и допустимост.

След увеличение на бюджета по целевия прием с 32 млн. евро, общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза вече на 121 259 600 лв, което ще позволи на ДФЗ да разгледа и оцени всички проектни предложения, получили минимално допустимия брой точки – 15. В края на февруари 2022 г ДФЗ одобри 554 проекта. Субсидията по приема е 50% от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение.