Обявиха за обществено обсъждане най-чаканата процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.
Допустими кандидати:
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
– микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
или
– малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители);
ВАЖНО! Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
✅Микро предприятие ≥ 80 000 лева
✅Малко предприятие ≥ 187 000 лева
✅Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева
– да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008
Недопустими кандидати:
– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“
– сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
– сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
– микропредприятия на територията на селски райони
– предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти
– предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 попада в Сектор С „Преработваща промишленост“
– раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81 „Производство на захар”;
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02 „Производство на вина от грозде”;
– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.06 „Производство на малц”.
Допустими дейности:
– Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).
Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране:
В зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията:
✅ Микро и малки предприятия – 50%
✅ Средни предприятия, извън Югозападен район – 50%
✅ Средни предприятия, в Югозападен район – 45%
✅ Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, извън Югозападен район – 45%
✅ Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, извън Югозападен район – 35%
Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 200 000 000 лева (‭102 258 376.24 евро)‬.
Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 100 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева.
ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:
– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Ние сме екип, който може да подготви, подаде и управлява проектното Ви предложение до получаване на окончателно плащане.
За въпроси и безплатна консултация може да се обадите на телефон 0895600000.