„Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“
Финансиране до 15 000 лв. и до 70 % от стойността на фотоволтаичната система.
Кандидати за финансиране могат да са всички български граждани със собствено жилище и с желание да заменят старите източници като печка, котел или камина. Общо безвъзмездното финансиране е 60 млн лева.
По проекта може да се финансира ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ДЕЙНОСТИ:
• Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ)( т. нар. СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ) като размера на безвъзмездната помощ е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв. с ДДС;
ИЛИ
• Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия, като размера на безвъзмездната помощ е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. с ДДС.
Кандидата трябва да е:
– Физическо лице;
– български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Република България;
– обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;
– собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;
– Жилището трябва да е основно за Кандидата;
– Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
– В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен изброените изисквания, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
– В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението ( при кандидатстване по Компонент 2) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Компонент 1);
– В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Компонент 2) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Компонент 1);
– Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
– Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща (при предложение по Компонент 2) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Компонент 1), която/които включва/т:
*ценовите параметри на доставката и монтажа и
* данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.
– Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.
Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.
Жилището трябва да се използва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.
За въпроси и безплатна консултация: 0895 600 000