BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията – Резюме

 

 1. Цел:

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

По отношение на съхранението на електрическа енергия, възможностите са чрез подпомагане на комбинацията от нови ВЕИ за собствени нужди до 1 MW (мегават) с местни съоръжения за съхранение на електрическа енергия в зависимост от подходящо технологично решение за съответните проекти.

Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение, което допринася за баланса в произведената мощност и подпомага преодоляването на един от недостатъците на възобновяемите източници, а именно непостоянното производство.

 1. Бюджет:

 

 • Минималният размер на безвъзмездното финансиране за предприятие е 100 000 лв.
 • Максималният размер на безвъзмездното финансиране за предприятие е 1 000 000 лв.

Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

 

 

Процент на съфинансиране:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия 50% 50%
Средни предприятия 50% 45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация 45% 35%

 

 1. Допустими кандидати:
 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация
 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2021 г.
Микро предприятие ≥ 80 000 лева
Малко предприятие ≥ 187 000 лева
Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева

 

 

 

 

 

 

Не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори съгласно КИД-2008:

сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“

сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“

сектор K „Финансови и застрахователни дейности“

сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

10.81 „Производство на захар”;

10.83 „Преработка на кафе и чай”;

10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

10.91 „Производство на готови храни за животни”;

11.02 „Производство на вина от грозде”;

11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;

11.06 „Производство на малц”.

 

код С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 на НСИ, следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

ВАЖНО! С оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България.

 

 1. Допустими дейности:

 

 • Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии);
 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW;
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура;
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии;
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота

Минимални технически изисквания към фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

 

Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани със сертификати за разпространение в ЕС и приложимите стандарти за вида на изделието.

 

Фотоволтаични системи:

1/ Фотоволтаични модули:

 • Ефективност на модула ≥ 20%;
 • Продуктова гаранция ≥ 12 години;
 • Деградация първа година ≤ 2%;
 • Линейна деградация за:
 • еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години;
 • двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години;
 • Механично натоварване: на сняг (snow load) мин. 5 400 Pa; на вятър (wind load) мин. 2 400 Pa.

 

2/ Инвертор за фотоволтаичния модул:

Допустими системи за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори.

 • Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96%
 • Смущения от хармоници THD ≤ 3%
 • Намаляване (дерейтинг) на мощността при 45°С околна температура ≤ 3%
 • Максимално входно напрежение от ФВ стрингове: 1500 VDC
 • Продуктова гаранция ≥ 10 години
 • Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор

 

3/ Системи за съхранение (акумулаторни батерии):

 • Работна температура ≥ 45°С на околната среда
 • Продуктова гаранция ≥ 5 години
 • Гаранция за производителност: ≥ 10 години.

 

4/ Инвертор за система за съхранение:

 • Продуктова гаранция ≥ 10 години
 • Намаляване (дерейтинг) на мощността при 45°С околна температура ≤ 3%

 

5/ Конструкция:

 • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция
 • Продуктова гаранция ≥ 10 години.

 

 

 1. Допустими разходи:

 

 • Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии);
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

 

 

 

 1. Недопустими разходи:

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

 • разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция;
 • разходи за дейности, които вече са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, които водят до надхвърляне на най-високия размер или интензитет на помощта, приложим за тази помощ;
 • разходи за закупуване на активи втора употреба;
 • разходи за наемане на активи;
 • разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
 • разходи за закупуване на земя и сгради;
 • разходи за застраховки на закупено оборудване;
 • принос в натура;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти за производствения процес, консумативи за производството, резервни части и др.);
 • разходи, които не са включени във Формуляра за кандидатстване;
 • разходи за придобиване на активи, които не са пряко свързани и необходими за изграждането на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии);
 • разходи, свързани с изградените по настоящата инвестиция съоръжения /фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии)/, след като същите са започнали вече своята работа (включително разходи по поддръжка и замяната на малки части и компоненти на енергийното съоръжение, които обикновено се извършват по време на очаквания жизнен цикъл на инсталацията);
 • разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2 от настоящите Условия за кандидатстване, както и в Приложение 3.А, произтичащи от избрания режим на помощ;
 • разходи, които не са пряко свързани с постигането на по-високото равнище на опазване на околната среда;
 • разходи, свързани с инвестиции във водноелектрическите инсталации;
 • всички разходи, които не са предназначени за допустими дейности съгласно настоящата процедура, вкл. разходи за дейности, които не са описани във Формуляра за кандидатстване или за които, от представеното описание, не може да се прецени за коя дейност се отнасят и дали тази дейност е допустима.

 

 

 

 1. Критерии за оценка:

 

Критерий Максимален брой точки
1. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 20
2. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 15
3. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.     5
4. Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.     15
5. Основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД2008 на НСИ, е в раздели, които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия[1] 6
6. Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция 2
  Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството: 63

 

ВАЖНО! Предложения за изпълнение на инвестиции, които са получили по-малко от 21 точки, се отхвърлят.

 

Може да изтеглите резюмето от ТУК.