1. Цел:

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

 

 1. Бюджет:

 

Компонент Планиран размер на инвестицията Принос от ПВУ Национално публично финансиране за невъзстановим данък добавена стойност Съфинансиране чрез средства на Кандидата
Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ 12.8 млн. лв. 10.67 млн. лв. 2.13 млн. лв. 0 млн. лв.
Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия 67.2 млн. лв. 39.20 млн. лв. 7.84 млн. лв. 20.16 млн. лв.

 

Минималният и максималният размер на финансирането за предложение по тази процедура са, както следва:

 • Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;
 • Максимален размер на финансиране за предложение по:

–    Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

–    Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

 

 1. Допустими кандидати:
 • Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;
 • Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;
 • Жилището трябва да е основно за Кандидата.
 • Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 • В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
 • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12);
 • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12).
 • Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
 • Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12), която/които включва/т:
 • Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

 

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

 

 

 1. Допустими дейности:

 

Кандидатите могат да представят предложения за изпълнение на инвестиции по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ)

или

 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

 • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени. Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

 • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършват дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, след одобрение на предложението от СНД и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

 

 

Минимални технически изисквания към слънчевите инсталации, фотоволтаичните системи и системите за съхранение:

 

 1. Слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване

Допустими активи за финансиране са слънчевите системи за битово горещо водоснабдяване, включващи слънчеви колектори, бойлер/-и, помпена група, соларно управление, разширителен съд, конструкция за монтаж и всички допълнителни елементи, които осигуряват ефективна работа на системата.

Плоски слънчеви колектори

 • Коефициент на абсорбция (α)                                                                   ≥  90%
 • Коефициент на емисия (ε )                                                            ≤ 6%
 • Коефициент на топлинни загуби (a1)                                            (Ua1 ≤ 5 W/м2К )

Вакуумно тръбни слънчеви колектори

 • Коефициент на абсорбция (α)                                                                   ≥ 90%
 • Коефициент на емисия (ε )                                                            ≤ 6%
 • Обобщен коефициент на топлинни загуби (a1)                           (Ua1 ≤1.5  W/м2К )

Конструкция

 • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на отделните съоръжения следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция;
 • Продуктова гаранция ≥ 10 години.

 

 1. Фотоволтаични системи

Фотоволтаични модули

 • Ефективност на модула ≥ 20%
 • Температурен коефициент за Pmax ≤37 %/°C
 • Продуктова гаранция ≥ 12 години
 • Деградация първа година ≤ 2%
 • Линейна деградация за:
 • еднолицеви модули ≤ 0,6% на година,
 • двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години
 • Механично натоварване: на сняг (snow load) мин. 5 400 Pa; на вятър (wind load) мин. 2 400 Pa

Инвертори

Допустими системи за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори.

 • Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96%
 • Смущения от хармоници THD ≤ 3%
 • Намаляване (дерейтинг) на мощността при 45°С околна температура ≤ 3%
 • Продуктова гаранция ≥ 10 години
 • Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор

Системи за съхранение

 • Работна температура – ≥45°С на околната среда
 • Продуктова гаранция ≥ 5 години

Конструкция

 • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция
 • Продуктова гаранция ≥ 10 години

 

 

 1. Допустими разходи:

 

 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване;

или

 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия.

 

 

 1. Недопустими разходи:

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

 • разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, в т.ч. разходи за закупуване на слънчеви системи за БГВ, фотоволтаични системи до 10 kWp, системи за съхранение на електрическа енергия/дълготрайни активи втора употреба;
 • разходи за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаични системи с инсталирана мощност по-голяма от 10 kWp;
 • разходи за закупуване на материални и нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с окомплектовка на инвестицията като работеща система и/или монтаж до минимално необходимото ниво за техническото въвеждане на съответните активи в експлоатация;
 • разходи за административно обслужване, получаване на становища и разрешителни документи;
 • разходи, свързани с наемането на материални и нематериални активи;
 • разходи за закупуване на земя и сгради;
 • разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
 • разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало:
 • Вариант 1: преди 7 юни 2022 г.;
 • Вариант 2: преди сключване на договор за финансиране с крайния получател.
 • разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция:
 • Вариант 1: след подаване на предложението за изпълнение на инвестицията;
 • Вариант 2: след крайния срок на допустимост на разходи, посочен в договора за финансиране с крайния получател.
 • разходи за дейности, които вече са финансирани от други източници;
 • разходи за застраховки на закупеното оборудване;
 • разходи за реклама, в т. ч. за визуализация и публичност;
 • лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания;
 • такси за финансови транзакции и други чисто финансови разходи;
 • загуби от обмен на валута;
 • всички разходи, непопадащи в обхвата на допустимите дейности, включително разходи, които не са описани във Формуляра за кандидатстване, или ако по представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят;
 • С цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, няма да се подкрепят разходи за:
 • дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;
 • дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;
 • дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
 • дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

 

 

 1. Списък с документи, които се подават на етап кандодатстване:

Кандидатите по процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 следните документи:

 • Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава – сканирано и прикачено копие в ИСМ-ИСУН 2020;
 • Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
 • Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства – сканиран и прикачен в ИСМ-ИСУН 2020;
 • Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Приложение Н). Подава се в случай на съсобственост на жилището – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСМ-ИСУН 2020;
 • Решение на Общото събрание на етажната собственост по чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), прието със съответното мнозинство. Документът се прилага, само когато имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;
 • Декларация при кандидатстване (Приложение G) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСМ-ИСУН 2020;
 • Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение I) – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020 (ако е приложимо);
 • Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;
 • Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, считано преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12) – сканирани/а и прикачени/а в ИСМ-ИСУН 2020;
 • Разрешение за строеж за изграждането на слънчева система за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp – сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;
 • Оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Офертата се представя само в случай, че Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2 – заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020;
 • Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Документите се представят само в случай, че Кандидат подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2 – заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата, сканирани и прикачени в ИСУН 2020.;
 • Данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания посочени за тях в Приложение A – сканирани и прикачени документи в ИСМ-ИСУН;
 • Снимки в жилището, показваща използването на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Приложимо само при предложение по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2 – прикачени в ИСМ-ИСУН 2020.

 

ВАЖНО: Във формуляра за кандидатстване Кандидатът задължително посочва:

– Видът на неефективния източник на топлинна енергия – (печка, котел, камина и др.) и

– Видът на използваното от неефективния източник на топлинна енергия твърдо гориво (дърва, въглища и др.).

 

 

 1. Критерии за оценка:
Оценка на качеството Максимален брой точки Източник на проверка
1.    Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция: 5 Формуляр за кандидатстване
 • Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими и
 • Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидена за изпълнение и
 • Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта и
 • Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и
 • Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции[1].
5  
Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания. 4  
Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания. 3  
Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания. 2  
Изпълнени са по-малко от 2 от горепосочените изисквания. 0  
2.    Съответствие с Техническите изисквания към активите: 5 Формуляр за кандидатстване
Предложението за изпълнение на инвестиция надвишава техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите. 5  
Предложението за изпълнение на инвестиция отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите. 3  
Предложението за изпълнение на инвестиция НЕ отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите. 0  
3.    Брой лица, които ще се възползват от инвестицията:   Формуляр за кандидатстване
4 и повече лица 5  
3 лица 4  
2 лица 3  
1 лице 2  
 
Максимален брой точки: 15  

 

* В случай че предложението не отговаря на някой от критериите за допустимост или получи 0 точки по критерий 1 и 2 от Оценката на качество, проектното предложение се отхвърля!

Резюмето може да изтеглите от ТУК.

За въпроси и безплатна консултация: 0895 600 000