Публикуван Наръчник Директни плащания Кампания 2023

 

Днес, на официалния сайт на земеделското министерство, най-после в рубриката „Актуално“ е публикуван Наръчник Директни плащания Кампания 2023. В него подробно са описания условията за кандидатстване в разделите:

Интервенции за подпомагане на земеделски стопани, базирани на площ;

Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (Еко схеми)

Интервенции за подпомагане на земеделски стопани за селскостопански животни (обвързана подкрепа)

Интервенции за подпомагане на земеделски стопани за плодови насаждения, плодове и зеленчуци (обвързано подпомагане)

Други интервенции – Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури (ИПК); Специално плащане за култура – памук (Памук); Преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)

В съобщението се пояснява, че Нарачникът е изготвен на основата на актуалната информация от Стратегически план за
развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. (одобрен
с Решение на Комисията C(2022)8749 от 07.12.2022 г.), Закон за подпомагане на земеделските производители (последно изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.), Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2023г.) и Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (Обн. ДВ. бр.30 от 4 Април 2023г.).

С документа може да се запознаете на: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/04/18/guide_dp_2023_v1.pdf